Home » Ommetje Lopen

Ommetje Lopen

16 Mei 2020

12 Febr. 2021: Nog een Ommetje Lopen. Tjommetje jommetje jommetje

De Ommetje Lopen App is een marketingcampagne van de Hersenstichting. Het is ontworpen om de bekendheid van de Hersenstichting te vergroten, haar donordatabase te ontwikkelen via e-mailregistraties en om donaties te stimuleren. Het positioneert het lopen als goed voor de hersenen en wordt ondersteund door wetenschappelijke ‘weetjes’ van de neuro-psycholoog prof. Dr. Erik Scherder.

De app maakt gebruik van concurrerende en verslavende technieken zoals het verzamelen van XP’s (ervaringspunten), het weergeven van scoreborden, het verdienen van badges en het ontgrendelen van Weetjes die bekend zijn bij online gamen. Eenmaal aangemeld, activeert een gebruiker de Ommetje Lopen App tijdens een wandeling. XP’s worden op een aantal manieren verdiend, waaronder de lengte en frequenties van de wandeling, het tijdstip van de dag, het delen van de wandeling op sociale media of het toestaan van de app om continu toegang te krijgen tot locatiegegevens (NIET AANBEVOLEN).

Bij inschrijving word je toegevoegd aan een bestaande groep. Toen ik gisteren lid werd, waren er 367 leden in mijn groep (ik was # 367), tegen de avond waren er 493. Ik begon op niveau 1 met 0 XP, er waren al mensen met 20 XP. Dat kan je (de) motiveren, afhankelijk van je persoonlijkheidstype. Zodra je 100 XP hebt verzameld, ga je naar een nieuw niveau, waardoor het competitie-element onzinnig lijkt; je bent in het begin ‘gehandicapt’ en leiders kunnen naar nieuwe niveaus verdwijnen.

De app maakt gebruik van de locatieservices van uw telefoon, wat een privacyprobleem is en uw batterij waarschijnlijk snel leegraakt. Wandelingen worden geregistreerd, maar alleen de duur van de wandeling wordt weergegeven. Ik maakte een wandeling van 30 minuten door een Amsterdams park en kreeg 5 XP. Ik werd gevraagd om mijn wandeling voor 2 XP te delen (je kunt op deze manier 6 XP per dag krijgen) en om locatieservices permanent aan te houden. Deze aandelen zijn ontworpen om de Ommetje Lopen-app te promoten en ik heb gemerkt dat er veel op mijn Twitter-feed verschijnen van mensen die honger hebben naar XP. Ik vraag me af hoeveel ontvolgingen dit genereert.

Vanmorgen heb ik vals gespeeld. Ja, waar concurrentie is, wordt vals gespeeld, dus ken uw concurrent. Ik liet mijn telefoon achter met de Ommetje Lopen-app die 30 minuten op het toilet liep. Ik heb 11 punten behaald; 5 om meer dan 20 minuten te lopen, 3 om voor 09:00 te lopen en 3 om mijn dagelijkse ‘reeks’ vast te houden. Met 17 XP sprong ik naar nummer # 7 in mijn groep, maar de groep heeft nu 492 leden, 1 minder dan gisteren. Misschien zijn ze gepromoveerd of gestopt.

Waarom heb ik vals gespeeld? Als ik punten kan krijgen voor het stilstaan van mijn telefoon, waarom zou de app dan toegang tot locatiediensten nodig hebben? Zorg ervoor dat je de Ommetje Lopen App VOLLEDIG sluit als je klaar bent met het gebruik ervan (laat het niet op de achtergrond draaien), en ga bij voorkeur naar privacy instellingen en schakel de toegang tot locatiediensten uit. Ik raad u ten zeerste aan de tijd te nemen om te leren hoe u de beveiliging van uw telefoon kunt beheren (zie onderstaande voorbeeldlink).

Ik sta wantrouwig tegenover ‘gratis’ apps voor het verzamelen van gegevens en marketing. Als ex-marketeer en ontwikkelaar is privacy een zorg voor mij en ik denk dat voorbeeldgegevens (naast e-mail, wachtwoord en gebruikersnaam), waar ze naartoe stromen en hoe ze worden gebruikt, in het privacybeleid moeten worden getoond. Apps staan in dit opzicht achter websites. Houd er rekening mee dat er een aantal commerciële bureaus achter deze app zitten; Canvas Heroes, Better Together Agency, Perfect Wave Agency en andere diensten en providers, waar uw data waarschijnlijk doorheen gaan – en mogelijk kopieën achterlaten – voordat ‘slechts’ de registratiegegevens de Hersenstichting bereiken.

Hoe zit het met de Weetjes? Ik heb drie. Minder zitten vermindert de kans op ziekte. Sterkere verbindingen tussen de hersencellen beschermen tegen degeneratie van de hersenen. Zing of draag een koptelefoon en luister naar muziek terwijl je loopt. Ik heb deze laten zien aan een psycholoog met enige ervaring in neurologie. “Triest” was het antwoord dat ik ontving. Ik durf het mijn kinderen niet te laten zien; als we lopen, maken we graag van de gelegenheid gebruik om met hen over hun leven te praten. Mama rolde met haar ogen bij de gedachte aan de Ommetje Lopen-app die in hun zak liep terwijl Sound Cloud in hun oren speelde, allemaal onderschreven door prof. Dr. Erik Scherder en gebruikt om onze wensen te weerstaan. Tieners.

Dit is wat me dwarszat met deze app. Er is een ironie of zelfs hypocrisie rond de Hersenstichting die gebruik maakt van verslavende gametechnieken om hun commerciële doelen te bereiken, terwijl het hun missie is “gezonde hersenen te bevorderen en zoveel mogelijk levens te redden en te herstellen”. Er is veel discussie over internetgamingstoornis die wordt vermeld als een echte ziekte in de International Classification of Diseases (ICD). Een gedragsverslaving met overeenkomsten met pathologische gokverslaving, de vraag die voor mij onbeantwoord blijft, is of verslaving langdurige neuroadaptieve veranderingen in hersenstructuur en circuits met zich meebrengt. Beschadigt het de hersenen? Leidt het – of kan het – leiden tot hersendegeneratie en verlies van kwaliteit van leven?

Dat brengt me bij prof. Dr. Erik Scherder. De marketing zegt duidelijk dat de App “ontwikkeld is met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder”. Het geeft de Ommetje Lopen App een beeld van autoriteit en betrouwbaarheid voor de meeste burgers, maar het verbaast me dat iemand van zijn reputatie deze App heeft ‘ontwikkeld’. Eerlijk gezegd? Ik vermoed dat hij er helemaal niet bij betrokken was, dat het idee van de agentschappen kwam en dat hij enkele weetjes die ze hadden gemaakt goedkeurde, zijn imago en naam in licentie gaf voor marketingdoeleinden; een handig stukje zelfpromotie.

Dat gezegd hebbende, is de Hersenstichting een goed doel dat de moeite waard is om te steunen, en als mensen niet al weten dat te veel zitten niet goed voor hen is, is een beetje ‘pop’ psychologie misschien geen slechte zaak. En als ze daardoor buiten gaan lopen, is dat ook niet erg. Ik hoop dat wandelen als een activiteit blijft hangen, en dat nieuwe wandelaars zullen ontdekken dat een app hiervoor niet nodig is.

Het is geen app die ik voor wandelaars aanbeveel of die ik blijf gebruiken, maar de doelen van de Hersenstichting zijn al bereikt. Ik zal de aangeboden functie gebruiken om mijn account te verwijderen en te zien wat dat doet. De campagne loopt tot eind augustus volgens de releaseopmerkingen van versie 2.2.0. Daarna blijft de app mogelijk niet ondersteund, hoewel dat niet duidelijk is.

Hersenstichting
Wikipedia – Gameverslaving
PersonalPrivacy.solutions – iPhone privacy settings that you need to know
Wired.co.uk – iOS 13 Privacy Security Settings

Take a Hike

The Ommetje Lopen App is a marketing campaign run by the Hersenstichting. It is designed to increase the awareness of the Hersenstichting, develop its donor database through email registrations, and to stimulate donations. It positions walking as good for the brain, and is supported by scientific ‘weetjes’ delivered by Neuro Psychologist Prof. Dr. Erik Scherder.

The App uses competitive and addictive techniques like accumulating XPs (experience points), displaying leader boards, earning badges and unlocking Weetjes that are familiar in online gaming. Once registered a user activates the Ommetje Lopen App when going for a walk. XPs are earned a number of ways including the length and frequencies of the walk, time of day, sharing the walk on social media, or allowing the App to continuous access location data (NOT RECOMMENDED).

When registering you are added to an existing group. When I joined yesterday there were 367 members in my group (I was #367), by the evening there were 493. I started at level 1 with 0 XP, there were already people with 20 XP. That might (de)motivate you depending on your personality type. Once you accumulate 100 XP you progress to a new level, which makes the competition element seem nonsensical; you are ‘handicapped’ at the start, and leaders might disappear to new levels.

The App uses your phone’s location services which is a privacy issue and is likely to drain your battery quickly. Walks are recorded, but only the duration of the walk is displayed. I went for a 30 minute walk around an Amsterdam park and managed to get 5 XP. I was prompted to share my walk for 2 XP (you can get 6 XP per day this way) and to keep location services permanently on. These shares are designed to promote the Ommetje Lopen App and I’ve noticed many appearing on my Twitter feed from people hungry for XP. I wonder how many unfollows this generates.

This morning I cheated. Yes, where there’s competition, there will be cheating, so know your competitor. I left my phone with the Ommetje Lopen App running for 30 minutes in the WC. I managed to get 11 points; 5 for walking more than 20 minutes, 3 for walking before 09:00, and 3 for holding my daily ‘reeks’ (excuse the pun any English readers!). With 17 XP I jumped to number #7 in my group, but the group now has 492 members, 1 less than yesterday. Maybe they were promoted or dropped out.

Why did I cheat? If I can get points for my phone standing still, why bother accessing location services? Make sure you close the Ommetje Lopen App COMPLETELY when you are finished using it (don’t leave it running in the background), and preferably go to privacy settings and turn off its access to location services. I strongly advise you to take some time to learn how to manage your phone security (see sample link below).

I’m suspicious of ‘free’ data-gathering and marketing Apps. As an ex-marketer and developer, privacy is a concern for me and I think sample data (in addition to email, password and username), where it flows and how it is used, should be shown in privacy policies. Apps are behind websites in this regard. Be aware that there are a number of commercial agencies behind this App; Canvas Heroes, Better Together Agency, Perfect Wave Agency and other services and providers, all of whom your data is likely to be flowing through – and possibly leaving copies – before the registration data reaches the Hersenstichting.

What about the Weetjes? I have three. Sitting less reduces the likelihood of illness. Stronger connections between the braincells protect against the brain degenerating. Sing or wear headphones and listen to music while walking. I ran these past a psychologist with some experience in neurology. “Triest” was the response I received. I don’t dare to show my kids; when we’re walking we like to use the opportunity to talk to them about their lives. Mum rolled her eyes at the thought of the Ommetje Lopen App running in their pocket while Sound Cloud plays in their ears, all endorsed by Prof. Dr. Erik Scherder and used to resist our wishes. Tieners.

This is what bugged me with this App. There is an irony or even hypocrisy around the Hersenstichting using addictive gaming techniques to achieve their commercial goals, while their mission is “to promote healthy brains and to save and restore as many lives as possible”. There is a lot of discussion around Internet Gaming Disorder which is listed as an actual disease in the International Classification of Diseases (ICD). A behavioural addiction with similarities to pathological gambling addiction, the question that remains unanswered for me is whether addiction involves long term neuroadaptive changes in brain structure and circuitry. Does it damage the brain? Does it – or could it – lead to brain degeneration and a loss in quality of life?

Which brings me to Prof. Dr. Erik Scherder. The marketing says clearly that the App was “developed with hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder”. It gives the Ommetje Lopen App an image of authority and trustworthiness for most citizens, but I am astonished that someone of his standing ‘developed’ this App. Honestly? I suspect he wasn’t involved much at all, that the idea came from the Agencies and that he approved some weetjes they created, licensed his image and name for marketing purposes; a handy bit of self-promotion.

That said, the Hersenstichting is a good cause and if people don’t already know that sitting too much isn’t good for you, perhaps a bit of ‘pop’ psychology isn’t a bad thing. And if it gets them outdoors walking, that also isn’t a bad thing. I hope walking as an activity sticks, and that new walkers will discover an App isn’t necessary to do this.

It’s not an App that I recommend for walkers or one I’ll keep using, but the goals of the Hersenstichting have already been reached. I will use the function that is provided to delete my account and see what that does. The campaign will run until the end of August according to the version 2.2.0 release notes. After that the App may not remain supported, although that isn’t clear.

Hersenstichting
Wikipedia – Video Game Addiction
PersonalPrivacy.solutions – iPhone privacy settings that you need to know
Wired.co.uk – iOS 13 Privacy Security Settings

4 reacties op “Ommetje Lopen”

  1. Hoi Martien. Open de app. Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam, het e-mailadres en alle andere gegevens die u heeft gebruikt om u te registreren, noteert. Zoek het gedeelte ‘accountinstellingen’, dit kan onderaan staan als u naar beneden scrolt. Gebruik de functie ‘mijn account verwijderen’. Verwijder de app van je telefoon. Dat is echter geen garantie dat uw gegevens worden verwijderd bij Hersenstichting of de ontwikkelingsbureaus die zij gebruiken. E-mail de Hersenstichting via info@hersenstichting.nl en vraag om een kopie van ALLE informatie die ze over je bewaren, inclusief de routes die je hebt gelopen. Vraag vervolgens dat ALLE gegevens die via de app zijn verzameld, inclusief door derden, worden verwijderd. Meer informatie vind je in het aparte privacybeleid van Ommetje Lopen. https://www.hersenstichting.nl/privacy/privacy-statement-ommetje-app/

  2. Ik zit in een team van t ommetje met vrienden. Kan ik ook alsnog met nieuwe vrienden delen die ook al een appje hebben van ommetje ? Graag uitleg?

    1. Ik bied geen ondersteuning op de Ommetje Lopen App. Neem contact op met Hersenstichting of de app-ontwikkelaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *